ស្ថានីយ៍បញ្ចូលថាមពលយានយន្តអគ្គិសនីដំបូងបំផុតនៅកម្ពុជា ត្រូវដាក់សម្ពោធឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ, ៣ខែ ដើមឆ្នាំ២០២២ កំណើនយានយន្តអគ្គិសនីកើនឡើងជាង៦០០%