លោក ហ៊ុន ម៉ាណែត អំពាវនាវឱ្យកងទ័ពបន្តថែរក្សាសន្តិភាព និងរារាំងអ្នកនយោបាយអគតិ ដែលប៉ុនប៉ងបង្កឲ្យមានភ្លើងសង្គ្រាមឡើងវិញ