រាជរដ្ឋាភិបាលយកចិត្តទុកជាអាទិភាព ចំពោះការអប់រំបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្ស