រាជរដ្ឋាភិបាលចំណាយថវិកាជាង៧៦០លានដុល្លារ លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភអំឡុងពេលប្រយុទ្ធជំងឺកូវីដ-១៩