យុវជនជាកម្លាំងស្នូលរបស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ជិត៧១ឆ្នាំមកហើយ