ពិធីរម្លឹកខួបអនុស្សាវរីយ៍គម្រប់១៣ឆ្នាំ ថ្ងៃប្រកាសបង្កើតបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរក្