បុព្វហេតុនៃការចូលជាសមាជិកបក្សប្រជាជនកម្ពុជា គឺដើម្បីជាការតបស្នងសងគុណដល់គណបក្ស ដែលបានសង្គ្រោះអាយុជីវិត ផ្តល់ឱកាសរស់ក្នុងជីវភាពសុខសាន្ត និងសន្តិភាព