បង្កើតលក្ខខណ្ឌអំណោយផលបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការនាំចេញ និងទាក់ទាញការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស