គម្រោងវិនិយោគចំនួន៩ ទុនវិនិយោគជាង៣៨លានដុល្លារ បង្កើតការងារថ្មីជាង១ម៉ឺនកន្លែង ត្រូវបានអនុម័ត