“គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា មានវ័យជាង ៧០ ឆ្នាំ បានបំពេញភារកិច្ចប្រកបដោយគុណប្រយោជន៍ឧត្តុង្គឧត្តមជូនជាតិ និងប្រជាជនកម្ពុជា”