ការបណ្តុះបណ្តាលធនធានមនុស្សសំខាន់ក្នុងចរន្តសាកលភាវូបនីយកម្មពេលបច្ចុប្បន្ន