៨ខែឆ្នាំនេះ គយប្រមូលចំណូលពន្ធបានជាង១,៥០០លានដុល្លារ