ប្រាក់ឧបត្ថម្ភ ១០ លានរៀល សម្រាប់អ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលេខរៀងទី ៣ លាន