សម្ដេចតេជោ ហ៊ុន សែន អនុញ្ញាតឱ្យមន្ត្រីប្រមូលចំណូល ជាពិសេសគយ និងពន្ធដារ ស្ថិតក្នុងជនអាទិភាព ដើម្បីការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ១៩