វ៉ាក់សាំងការពារកូវីដ-១៩ ចំនួន ១ លានដូសទៀត បានដឹកមកដល់កម្ពុជាហើយ