វិធានការរដ្ឋបាលផ្អាកការជួបជុំ ចាប់ពីម៉ោង៨យប់ ដល់ម៉ោង៥ភ្លឺ រយៈពេល១៤ថ្ងៃ ចាប់ពីថ្ងៃទី២-១៥ ខែមេសា