រកឃើញអ្នកចាក់វ៉ាក់សាំងលេខរៀងទី ៤ លាន ហើយក៏នឹងទទួលបានថវិកា ១០ លានរៀលដូចអ្នកមុនៗដែរ