សុន្ទរកថាថ្លែងក្នុងពិធីប្រគល់តំណែងប្រធានអាស៊ានជូនកម្ពុជា