ចាក់ដូសទី ២ មុនកំណត់ ដើម្បីចូលរួមប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅថ្ងៃ ២៤ មេសា នៅទីក្រុងហ្សាកាតា ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី