ទូតបារាំង សរសើរកម្ពុជាគ្រប់គ្រងបានល្អ លើការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ១៩ និងការផ្តល់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋ