សេចក្តីដកស្រង់ប្រសាសន៍ អំពីការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍តេស្ដរហ័សរក កូវីដ-១៩ តាមបណ្ដាក្រសួង-មន្ទីរ និងស្ថាប័នកងទ័ព ក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គគណៈរដ្ឋមន្រ្តី