ដកស្រង់ប្រសាសន៍ សារសំឡេងពិសេសក្នុងករណីមានអ្នកជំងឺកូវីដ-១៩ ស្លាប់ សម្រេចយកការបូជាសព មិនមែនការបញ្ចុះទេ