សម្ដេចតេជោ៖ ដោយសារបានពាក់ព័ន្ធប្រយោលជាមួយអ្នកមានជំងឺកូវីដ-១៩ ខ្ញុំត្រូវធ្វើចត្តាឡីស័ក ១៤ ថ្ងៃ និងលុបចោលកម្មវិធីមួយចំនួន