ចំណូលសម្រាប់ថវិកាជាតិបាន ២៥៦០លានដុល្លារ កើនលើសផែនការ១៤% នៅរយៈពេល១១ខែឆ្នាំនេះ