ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តគម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន១០ ទុនវិនិយោគសរុបជាង៦៤លានដុល្លារ