ក្រសួងសុខាភិបាល បង្ហាញពីតាំងនិងពេលវេលា សម្រាប់ចាក់វ៉ាក់សាំងជំងឺកូវីដ-១៩ នៅតាមបណ្ដារាជធានី-ខេត្តចំនួន១០