ក្នុងខែកុម្ភៈ គម្រោងវិនិយោគថ្មីចំនួន១៦ ទុនជាង ៧០២លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័ត