សេចក្តីដកស្រង់ប្រសាសន៍ សារសំឡេងបញ្ជាឲ្យអភិបាលរាជធានី-ខេត្ត លុបចោលការប្រមូលមនុស្ស ហ្វឹកហាត់អំពីការបោះឆ្នោតសាកល្បង