ការនាំចេញរបស់កម្ពុជាទៅថៃ មានទឹកប្រាក់ប្រមាណ៥៦៩លានដុល្លារ