កម្ពុជានាំចេញអង្ករបានជាង៤១ម៉ឺនតោន ទទួលចំណូលជិត៣០០លានដុល្លារ