កម្ពុជាទទួលចំណូលបាន ១០៩លានដុល្លារ ពីការនាំចេញអង្ករជាង១៥ម៉ឺនតោន នៅត្រីមាសទី១ឆ្នាំនេះ