កម្ពុជាក្រ តែកម្រិតនៃការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ១៩ មានខ្ពស់ដូចប្រទេសអ្នកមាន