៤ខែដំបូងឆ្នាំនេះ កម្ពុជានាំចេញផលិតផលកសិកម្ម ទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកបានជាង២លានតោន