ឯកសារចំនួន៣ រវាងកម្ពុជា-ហុងគ្រី ត្រូវបានចុះហត្ថលេខាក្រោមអធិបតីភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន