អភិបាលរាជធានីភ្នំពេញ បញ្ជាឲ្យអភិបាលខណ្ឌទាំង១៤ ចុះបិទបៀរហ្កាឌិនទាំងអស់នៅក្នុងមូលដ្ឋាន