អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារប្រមូលចំណូលបានចំនួន៩៥៦.៧៦ប៊ីលានរៀលនៅខែដំបូង ឆ្នាំ២០២០