សេចក្តីដកស្រង់សង្កថា សួរសុខទុក្ខប្រជាពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីទឹកជំនន់នៅ នៅទីតាំងទី ២ ស្រុកម៉ាឡៃ, បន្ទាយមានជ័យ