នឹងទិញវ៉ាក់សាំងសំរាប់ ១០ លាននាក់ បន្ថែមលើ ១ លានដូស នៃដំណាក់កាលទីមួយ