រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ជូនដំណឹងពីការពង្វាងចរាចរណ៍ នៅលើកំណាត់មហាវិថីសហព័ន្ធរុស្សី ត្រង់ចំណុចប្រសព្វក្ដាន់ពីរ