ទំហំពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា-ថៃកើនដល់ជិត១០ពាន់លានដុល្លារ, កម្ពុជានាំចេញទៅថៃបានជាង២ពាន់លានដុល្លារ កើនជិត២០០ភាគរយ នៅឆ្នាំ២០១៩