ទូតសិង្ហបុរី ចង់ឃើញទំនាក់ទំនងកម្ពុជា-សិង្ហបុរី កាន់តែល្អប្រសើរ