ចលនាគាំទ្រតាមផ្លូវចិត្តនិងតាមការផ្ដល់ថវិកា ទិញវ៉ាក់សាំង កូវីដ១៩ ជាខឿនការពារសុខភាព ប្រជាជន