ជប៉ុន វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះបរិយាកាសវិនិយោគនៅកម្ពុជា នាំឱ្យទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគជប៉ុនកាន់ច្រើន