ឆមាសទី១ឆ្នាំនេះ កម្ពុជានាំចេញអង្ករជិត៤០ម៉ឺនតោនកើនឡើង៤១%