គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗ៦ទៀត ទុនវិនិយោគជិត៧០០លានដុល្លារ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា អនុម័តឲ្យដំណើរការ