ក្រសួងអប់រំ សម្រេចពន្យារពេលការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និងទុតិយភូមិ