ក្រសួងអប់រំសម្រេចបិទស្តាតអូឡាំពិកជាបណ្តោះអាសន្ន មិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសកម្មភាពលេងកីឡា និងហាត់ប្រាណគ្រប់ប្រភេទ ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មី