ក្រសួងការងារជូនដំណឹង ការលើកពេលថ្ងៃឈប់សម្រាកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែររយៈពេល ៤ថ្ងៃ