ក្នុងសប្តាហ៍នេះ គម្រោងវិនិយោគថ្មីៗចំនួន១០ សរុបទុនវិនិយោគ៤០លានដុល្លារ ត្រូវបានក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជាអនុម័ត