ក្នុងសប្តាហ៍នេះ គម្រោងវិនិយោគតូចធំចំនួន១៧ សរុបទុនវិនិយោគជាង៥០០លានដុល្លារ ត្រូវបានអនុម័ត